OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG (Pobierz w formacie pdf)

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe warunki dostawy stosuje się do umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług przez NeoCast – Paweł Darłak, z siedzibą przy ul. Kolejowa 4, 30-805 Kraków, dalej zwaną NeoCast.
 2. Warunki ogólne zostały opublikowane na stronie internetowej http://neocast.eu. Zmiany warunków wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.
 3. Odbiorca składając zamówienie w NeoCast oświadcza tym samym iż zna i akceptuje warunki ogólne sprzedaży i świadczenia usług. Wszystkie umowy sprzedaży towarów i usług przez NeoCast podlegają regulacjom wynikającym z niniejszych warunków ogólnych, chyba że strony zawrą inną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku zawarcia odrębnej pisemnej umowy sprzedaż, jeżeli jej postanowienia nie będą zgodne z zapisami niniejszych warunków ogólnych, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy. Jeżeli Klient posiada i stosuje własne warunki ogólne, ustala się że zastosowanie mieć będą warunki ogólne dostawy NeoCast.
 5. Kontrahent NeoCast w poniższych warunkach ogólnych będzie określony jako Klient, przedmiot umowy określany będzie w zależności od kontekstu jako odlew, usługa albo towar.

 

  II. PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY 

 1. NeoCast oświadcza iż jest przedsiębiorcą zajmującym się w sposób profesjonalny wykonywaniem poniższych usług:
  1. odlewy z metali lekkich i inne detale wykonywane wg dokumentacji Klienta;
  2. wsparcie technologiczne przy konstruowaniu i rozwoju detalu;
  3. nadzór nad wykonywaniem omodelowania;
  4. obróbka cieplna odlewów i innych detali;
  5. spawanie;
  6. odbiory jakościowe.
 2. Umowa sprzedaży albo świadczenia usług zawierana jest poprzez złożenie przez Klienta zamówienia w formie papierowej albo elektronicznej oraz jego przyjęcie przez NeoCast. Podstawą do składania zamówień jest oferta NeoCast i zapytanie ofertowe złożone przez Klienta. Wymiana korespondencji elektronicznej, w której strony precyzują przedmiot umowy, zaakceptują cenę, datę dostawy i jej sposób, a także inne istotne elementy umowy sprzedaży albo umowy dostawy, uznawana jest za część umowy sprzedaży.
 3. W przypadku, jeżeli NeoCast w danym momencie nie dysponuje zdolnościami produkcyjnymi aby wykonać dany odlew lub usługę, powiadomi o tym Klienta. W takim przypadku NeoCast poinformuje Klienta o przewidywanej możliwej dacie wykonania, a jeżeli wykonanie danego odlewu lub usługi nie będzie możliwe, to o braku możliwości wykonania.
 4. Za zawarcie umowy Strony uznają potwierdzenie przez NeoCast przyjęcia zamówienia. Integralną częścią zamówienia są rysunki techniczne zamówionych detali, wraz z opisem (dokumentacją techniczną). Przed przyjęciem zamówienia NeoCast dokonuje oceny prawidłowości przedstawionych rysunków technicznych i opisu, może wezwać Klienta do ich zmiany lub poprawienia.
 5. Klient poprzez złożenie zamówienia wraz z dokumentacją techniczną gwarantuje iż dostarczona dokumentacja techniczna nie jest przedmiotem praw osób trzecich i ma pełne prawo do jej wykorzystania w celach komercyjnych, w tym do zlecania NeoCast wykonywania detali i innych usług na jej podstawie. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec NeoCast, informacje te zostaną niezwłocznie przekazane Klientowi, NeoCast wskażę Klienta jako stronę ewentualnego sporu. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków prawnych w celu uchronienia NeoCast przed skutkami roszczeń osób trzecich, w tym do zabezpieczenia odpowiednich kwot na koszty postępowań prawnych. W każdym przypadku Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty jakie NeoCast musiałby ponieść z tego tytułu.
 6. NeoCast zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, projektów i wszelkich danych (w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) przekazanych przez Klienta w celu wykonania detali albo usług. Po wykonaniu umowy Klient powinien odebrać od NeoCast wszelkie nośniki zawierające informacje dotyczące wykonania umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Klienta, NeoCast nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych.
 7. Każda zmiana w dokumentacji technicznej zamówionych detali albo usług będzie skutkowała ponownym ustaleniem możliwości wykonania umowy, jej wyceny i ustalenia terminu wykonania.
 8. Przedmiotem świadczenia ze strony NeoCast jest jedynie sprzedaż detali i wykonywanie usług ściśle określonych w zamówieniu. Dalsza obróbka, uruchomienie, montaż i sprawdzenia urządzeń są to usługi dodatkowo zamawiane i płatne. Szczegółowe zasady świadczenia usług przez NeoCast będzie każdorazowo ustalane przez Strony.

 

III. CENA I PŁATNOŚCI

 1.  Z uwagi na indywidualny charakter wykonywania detali i usług, cena za wykonanie detali, usług albo za sprzedaż towaru ustalana jest każdorazowo na podstawie zapytania ofertowego przedstawianego przez Klienta.
 2. Płatność za dostawę towaru następuje do 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku zwłoki w zapłacie Klientowi zostaną doliczone do zamówienia ustawowe odsetki za zwłokę.
 3. W przypadku wystąpienia zwłoki w zapłacie ponad 30 dni, NeoCast będzie miał prawo odstąpienia od umowy, za pisemnym wypowiedzeniem. W takim też przypadku NeoCast, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie miał prawo domagania się zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 50% brutto niezapłaconej należności. Pomimo odstąpienia od umowy, NeoCast zachowuje prawo żądania do zapłaty należności wraz z odsetkami i karami umownymi.
 4. NeoCast może uzależnić przyjęcie zamówienia od uiszczenia przez Klienta zaliczki, która zostanie rozliczona z należnością końcową.
 5. NeoCast może uzależnić wykonanie umowy od udzielenia przez Klienta stosownego zabezpieczenia, wg wyboru NeoCast.
 6. W przypadku dostaw detali partiami, Klient będzie uiszczał należności w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. W rozliczeniu tym będzie uwzględniana proporcjonalnie część zaliczki, przypadająca na daną partię dostawy.
 7. Płatności będą dokonywane na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 8. Klient nie może dokonywać potrącenia swoich zobowiązań wobec NeoCast z należnościami przysługującymi od NeoCast.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się iż ceny towarów i usług NeoCast są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązujących przepisów.
 10. NeoCast będzie miał prawo do zawieszenia dostawy następnej partii towarów w przypadku zwłoki w zapłacie za poprzednią dostawę.
 11. W razie występowania zwłoki w zapłacie za więcej niż jedną dostawę NeoCast będzie miał prawo do zaliczenia zapłaty na poczet najstarszej niezapłaconej dostawy oraz odsetek ustawowych.

 

IV. ODBIÓR ZAMÓWIEŃ 

 1. Zamówienie może zostać odebrane przez Klienta w siedzibie firmy NeoCast albo w innym miejscu, wskazanym przez NeoCast. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z momentem udostępnienia towaru do odbioru przez Klienta, również w przypadku korzystania przez Klienta z usług transportowych osób trzecich.
 2. Nieodebranie towaru przez Klienta może spowodować naliczenie przez NeoCast opłaty za składowanie towaru w wysokości 5% wartości danego towaru + VAT miesięcznie, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.
 3. Termin wykonania zamówienia albo wydania towaru każdorazowo musi zostać ustalony w zamówieniu. Jeżeli w toku realizacji zamówienia okaże się iż wykonanie w pierwotnie planowanym terminie jest niemożliwe, NeoCast niezwłocznie powiadomi Klienta o przewidywanej dacie odbioru towaru. Odbiorca nie może rościć wobec NeoCast jakichkolwiek pretensji (w tym roszczeń odszkodowawczych) związanych z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
 4. Odebranie detali oznacza zaakceptowanie przez Klienta ich jakości oraz potwierdzenie iż zostały one dostarczone jako niewadliwe. Po odbiorze Klient nie może się powoływać na wady, które były widoczne w dacie odbioru.

  

V. SIŁA WYŻSZA 

 1. NeoCast nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w dostawie albo niewykonania dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się występowanie zdarzeń niezależnych od woli Stron, w których strony nie mogły przewidzieć i im zapobiec, które w obiektywny sposób uniemożliwiają albo znacznie utrudniają wykonanie zobowiązań umownych. Jeżeli z powodu działania siły wyższej wykonanie umowy sprzedaży nie będzie możliwe, każda ze Stron będzie mogła od niej odstąpić.

 

 VI. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. NeoCast udziela gwarancji jakości sprzedanych detali na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży określonej na fakturze sprzedaży.
 2. Niedokonanie zapłaty w terminie umownym powoduje utratę praw z gwarancji NeoCast w stosunku do towarów za które nie uiszczono zapłaty.
 3. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się bezpośrednio do biura firmy w terminie do 3 dni od daty wystąpienia usterki. Uchybienie termu terminowi powoduje utratę praw z gwarancji związanych z daną usterką.
 4. Reklamowane detal powinny być dostarczone do siedziby firmy NeoCast zlokalizowanej w Krakowie przy ulicy Kolejowe 4 na koszt i ryzyko Klienta.
 5. Gwarancja obejmuje następujące usterki: wady ukryte, które ujawnią się w trakcie procesu obróbki mechanicznej na gotowo, tzn. wady wewnętrzne typu porowatości, nieciągłości, jamy, pustki i inne większe niż określono w warunkach odbioru i badań. Dotyczy tylko wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeżeli detal jest wykonany według technologii i dokumentacji powierzonej przez Klienta, NeoCast nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość wynikającą z tej technologii.
 6. Wady wewnętrzne ujawnione w czasie obróbki mechanicznej należy zgłaszać do NeoCast gdy detal ma naddatek pozwalający na naprawę detalu, nie dopuszczając do dalszej obróbki mechanicznej, która uniemożliwi jego naprawę.
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń odlewów lub urządzeń spowodowanych postępowaniem z danym detalem w sposób niezgodny z instrukcją dalszej obróbki i eksploatacji, próbami samodzielnej naprawy, uszkodzeń mechanicznych, zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami producenta. Gwarancji nie podlega także utrata funkcjonalności detali, wynikająca z normalnego zużycia. Klient nie może zgłaszać roszczeń z tytułu gwarancji jeżeli wykonane detale są zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną, a Klient zgłasza roszczenia wynikające ze zmianą w dokumentacji albo jeżeli błędy wynikają z błędnego sformułowania dokumentacji technicznej.
 8. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia przez firmę NeoCast prób samodzielnej naprawy danego towaru przez Klienta. O utracie gwarancji Klient zostaje poinformowany przez firmę NeoCast.
 9. W przypadku jeżeli nieprawidłowe funkcjonowanie detalu lub brak jego funkcjonowania zostały wywołane przez dalszą obróbkę lub uruchomienie czy też instalację przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją dalszej obróbki i eksploatacji, Klient zostanie obciążony kosztami naprawy ustalonymi wg indywidualnej wyceny dokonanej przez firmę NeoCast.
 10. W przypadku stwierdzenia iż dana naprawa nie jest objęta gwarancją, firma NeoCast informuje o tym fakcie Klienta przedstawiając jednocześnie ofertę naprawy zawierającą wycenę naprawy. Firma NeoCast przystępuje do naprawy w przypadku zaakceptowania kosztów naprawy przez Klienta.
 11. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez firmę NeoCast i powinny być przeprowadzone w terminie do 14 dni od daty dostarczenia danej rzeczy do firmy. Jeżeli jednak dana naprawa wymaga uzyskania surowców albo materiałów, których nie ma w magazynie NeoCast, Klient zostaje o tym powiadomiony i zostaje przedstawiony orientacyjny czas naprawy gwarancyjnej. Klient nie może zgłaszać żadnych roszczeń związanych z czasem trwania naprawy albo dostawy nowych elementów w ramach gwarancji, tak również żadnych roszczeń związanych z samym faktem powstania usterki i związanego z tym czasowego wyłączenia urządzenia z eksploatacji.
 12. W każdym przypadku NeoCast może według swojego wyboru naprawić detal, dokonać jego wymiany na nowy, ewentualnie odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zapłaconą cenę Klientowi.
 13. NeoCast nie jest obwiązany do dostarczenia na czas naprawy gwarancyjnej lub wymiany detalu zastępczego, nie ponosi też odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane przez brak możliwości użytkowania urządzenia przez Klienta.
 14. W przypadku wymiany detalu na nowy w ramach gwarancji, detal zostaje objęty dodatkową roczną gwarancją, liczoną od daty zakończenia naprawy gwarancyjnej.
 15. Klient zostaje powiadomiony o zakończeniu naprawy gwarancyjnej, detale zostają udostępnione do odbioru. Według swojego wyboru Klient może odebrać detale osobiście w siedzibie firmy albo na miejscu wskazanym przez NeoCast.
 16. NeoCast nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia albo przyspieszone zniszczenie detali spowodowane ich niewłaściwym użytkowaniem. Za właściwy sposób użytkowania Strony uznają zgodny z instrukcją dalszej obróbki i eksploatacji.
 17. Wyłączona zostaje odpowiedzialność NeoCast z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
 18. Z uwagi na fakt iż NeoCast wytwarza produkty przeznaczone głównie do dalszej obróbki i montażu w innych urządzeniach finalnych, NeoCast nie wprowadza swoich wyrobów do obrotu w rozumieniu art. 449 – 3 par. 1 kodeksu cywilnego, dlatego też, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z wyjątkiem przypadku, gdy wada mogąca spowodować szkodę tkwiła w rzeczy sprzedanej od początku (art. 449- 3 par 2 kc).
 19. Zostaje także wyłączona odpowiedzialność odszkodowawcza NeoCast za szkody spowodowane wadliwym działaniem sprzedanych produktów, zarówno w zakresie straty bezpośredniej, jak i utraconych spodziewanych korzyści.
 20. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych warunków ogólnych, jakakolwiek odpowiedzialność firmy NeoCast z tytułu realizacji umowy albo wobec osób trzecich (np. w przypadku regresu ze strony Klienta) nie może przekraczać wartości danego detalu, z jakim związane mogą być te roszczenia.

 

 VII. ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI 

 1. NeoCast zastrzega sobie własność towaru do czasu całkowitej spłaty ceny sprzedaży, wraz z ewentualnymi odsetkami w przypadku zwłoki w zapłacie.
 2. W przypadku braku zapłaty w terminie za dostawę przedmiotu umowy, kosztów transportu, firmie NeoCast będzie przysługiwało prawo żądania natychmiastowego zwrotu przedmiotu danej dostawy w całości, niezależnie od tego, czy detale będą znajdowały się w posiadaniu Klienta, czy też osób trzecich. Klient zobowiązuje się do powiadomienia swoich Klientów o tym zapisie i do umieszczenia analogicznego zapisu w swoich umowach z tymi Klientami.
 3. W przypadku niewydania towaru na żądanie NeoCast zgodnie z pkt. 2 par. 7 warunków ogólnych, NeoCast będzie przysługiwało dodatkowe prawo do żądania kary umownej w wysokości 50% cenny netto + VAT danej partii towaru objętej żądanie zwrotu.

 

 VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Korespondencja będzie odbywała się na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, chyba że pisemnie wskaże inny adres do doręczeń. W razie wątpliwości co do właściwego adresu doręczenia będą dokonywane na adres wskazany w wypisie z właściwego rejestru lub ewidencji przedsiębiorstw. W przypadku nieodebrania pisma Strony uznają je za doręczone z datą zwrotu przez pocztę z powodu niepodjęcia przesyłki w terminie. Strony będą mogły prowadzić korespondencję elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu i w potwierdzeniu zamówienia. Informacje wysłane z innych adresów na adresy inne niż określone w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, przez osoby nieupoważnione do reprezentacji danej Strony nie będą uznawane za wiążącą korespondencję.
 2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedzimy NeoCast. Do pozostałych spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy branżowe i normy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.